BMAM & GBR Expo Asia 2017

ดร.กตัญญู กลับสุวรรณ์ นายกสมาคมสามาร์ทซิตี้ไทยแลนด์ได้รับเกียรติ์ให้เป็นวิทยากรในงาน Building Mantenance and Asset Management & Green building and Retrofits 2017 Industry Forum

BMAM & GBR Expo Asia 2017
BMAM & GBR Expo Asia 2017
BMAM & GBR Expo Asia 2017
BMAM & GBR Expo Asia 2017
BMAM & GBR Expo Asia 2017
BMAM & GBR Expo Asia 2017
BMAM & GBR Expo Asia 2017
BMAM & GBR Expo Asia 2017
BMAM & GBR Expo Asia 2017
BMAM & GBR Expo Asia 2017
BMAM & GBR Expo Asia 2017
BMAM & GBR Expo Asia 2017
BMAM & GBR Expo Asia 2017

2017-02-24 09:03:19